Welkom bij MyMeal.nl De website MyMeal.nl en de website en mobiele applicatie MyMeal.mobi (gezamenlijk hierna: de “Applicatie”) zijn een initiatief van MyMeal.mobi Services B.V. (hierna: “MyMeal”). Wij zijn gevestigd aan de Brancusisstraat 5, 1328 ND in Almere. Ons KvK-nummer is 70353875.

Via de Applicatie kun je (hierna: “Gebruiker” of “je/jij”) maaltijden, ingrediënten of andere kookproducten (hierna: het “Aanbod”) bestellen bij restaurants en verkopers van levensmiddelen of kookproducten (hierna: “Partners”). Daarnaast heb je de mogelijkheid om bij restaurant-Partners een tafel te reserveren. Op de website MyMeal.mobi kun je bovendien als ingelogde Gebruiker gebruik maken van een aantal interactieve functies, zoals het delen van inhoud op een door jou aangemaakt account. Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Applicatie en bestelling van het Aanbod via de Applicatie bij één van onze Partners. Wij adviseren je de voorwaarden goed door te nemen voordat gebruik maakt van onze Applicatie. Wij willen dat onze Applicatie zich blijft ontwikkelen met het oog op het gebruiksgemak voor Gebruikers. MyMeal zal dan ook altijd rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Bij onze FAQ kan je een antwoord vinden op de meeste gestelde vragen. Bij vragen, opmerkingen of klachten of indien je problemen ondervindt met je account, kan je ons altijd contacteren via info@mymeal.nl of via onze contactpagina. Je ontvangt binnen vijf (5) werkdagen een antwoord. Aanbod en overeenkomst Op de MyMeal Applicatie wordt het Aanbod van Partners weergegeven dat door jou besteld kan worden. Indien je een bestelling plaatst ontvang je van ons, namens onze Partner, per e-mail een bevestiging dat de bestelling is ontvangen en of deze aanvaard is. Indien je bestelling wordt aanvaard, dan komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en onze Partner. MyMeal treedt enkel op als tussenpersoon voor onze Partner. De overeenkomst kan alleen door onze Partner worden uitgevoerd indien je juiste en volledige contactgegevens verstrekt. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de status van je bestelling en hebben jouw adres en telefoonnummer nodig om de bestelling correct te bezorgen. Bij de aflevering van je bestelling, kan de bezorger vragen om identificatie, indien jouw bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Voldoe je niet aan de minimumleeftijd of kan je je niet legitimeren, dan worden de betreffende producten niet aan jou geleverd. Je ontvangt het betaalde bedrag niet terug. Wordt er niet opengedaan bij het opgegeven adres en wordt er niet gereageerd op een telefonisch bericht, dan kan de bestelling geannuleerd worden. Je ontvangt het betaalde bedrag niet terug. Allergieën Bestellingen kunnen voedingsmiddelen bevatten waarvoor je allergisch kan zijn. Ben je allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, neem dan voordat je een bestelling plaatst contact op met onze Partner voor actuele allergeneninformatie. MyMeal kan niet garanderen dat iedere bestelling die voedingsmiddelen bevat, vrij is van allergenen. Annulering of retournering Indien je een bestelling wil annuleren, dien je contact op te nemen met de Partner waar jouw bestelling geplaatst is. Annulering is slechts mogelijk indien de Partner dit expliciet aangeeft. MyMeal en Partners behouden te allen tijde het recht om een bestelling te annuleren. In dat geval word je daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. Bij een tijdige annulering van de bestelling, wordt een voorafgaand gedane betaling door MyMeal of Partner geretourneerd. Ben je niet tevreden over door jou bestelde producten? Neem dan binnen 14 kalenderdagen contact op met de Partner waar je jouw bestelling geplaatst hebt. De volgende producten kun je niet retourneren: Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Prijs en betaling Indien een overeenkomst tot stand is gekomen tussen jou en Partner, ben je verplicht het verschuldigde bedrag te betalen. Alle prijzen weergegeven in de MyMeal Applicatie zijn inclusief btw. Voordat een bestelling wordt geplaatst, wordt je op de hoogte gebracht van eventuele bezorgkosten. De betaling wordt uitgevoerd via een online betaalmiddel via de Applicatie en wordt gedaan aan MyMeal. MyMeal is door Partners gemachtigd de betalingen in ontvangst te nemen. Prijzen kunnen variëren en op ieder moment gewijzigd worden. Een prijswijziging heeft geen invloed op een door jou gedane bestelling die bevestigd is. Tafel reserveren Via onze Applicatie heb je ook de mogelijkheid om een tafel te reserveren bij MyMeal aangesloten restaurant-Partners. Via de Applicatie kies je een dag, tijdstip en een aantal personen. Een reservering is definitief wanneer onze Partner de reservering heeft geaccepteerd en je een bevestigings e-mail hebt ontvangen. Een reservering is enkel geldig op de dag en het tijdstip zoals weergegeven in de bevestigings e-mail. Annuleren is kosteloos en kan enkel gedaan worden door direct contact op te nemen met het Partner-restaurant. Klachten Heb je een klacht over de MyMeal Applicatie, over het Aanbod of over jouw bestelling? Neem dan contact op met MyMeal. Je kunt jouw klacht indienen via het contactformulier op onze website of stuur een e-mail naar info@mymeal.nl. Beveiliging en beschikbaarheid Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke Applicatie die veilig is voor iedereen. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de Applicatie te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis. Wij spannen ons in om een zo goed mogelijke responstijd en toegang voor jou te realiseren. We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit vereisen, maar dit is geen absolute voorwaarde. MyMeal is nooit gehouden tot het betalen van schadevergoeding in verband met beperkte toegang of buitengebruikstelling. Ieder gebruik van de Applicatie gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. MyMeal stelt haar Platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie Registratie Je hebt tevens de mogelijkheid om een account aan te maken op de Applicatie. Je kunt je registreren met een eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Informatie over jouw account (wachtwoordwijzigingen, bevestigingsberichten et cetera) wordt uitsluitend elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Het staat MyMeal volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen. Bij de registratie en verder gebruik dien je correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens in te vullen. Ieder Gebruikersaccount is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je bent zelf op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die onder het Gebruikersaccount verricht worden. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van jouw inloggegevens en Gebruikersaccount. Gedragsregels Met een account heb je op gedeeltes van de Applicatie toegang tot interactieve functies, zoals het delen van recepten of het volgen van andere Gebruikersaccounts. Als Gebruiker, dien je je te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Applicatie of andere Gebruikers. Volgende handelingen zijn strikt verboden: Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief. Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de inhoud van de Applicatie. Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. De beveiliging van MyMeal onderzoeken of uittesten of het omzeilen van de technologieën die gebruikt worden door MyMeal, zijn licentiegevers of andere derde partijen om de inhoud of de service te beschermen; Het verspreiden van beledigingen, dreigende taal, teksten of foto’s die in strijd zijn met de goede zeden, of pornografisch, grof en racistisch taalgebruik bevatten. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder het kopiëren, herverdelen, namaken, ‘rippen’, overdragen, tonen aan het publiek, uitzenden, of beschikbaar maken aan het publiek van de service of inhoud van het MyMeal Platform of op andere manier gebruik te maken van het MyMeal Platform of de inhoud die uitdrukkelijk niet is toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving. Het verspreiden van computervirussen die mogelijk schade toebrengen aan het MyMeal Platform. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Je aanvaardt dat MyMeal, indien daar een redelijke aanleiding voor is, jouw gegevens en gedrag kan controleren in verband met bovenvermeld misbruik. Wij spannen ons in om klachten van Gebruikers te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen. Klachten in verband met bovenvermeld misbruik, kan je rapporteren via info@mymeal.nl of via de contactpagina. Sancties MyMeal heeft het recht alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen indien je als Gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. MyMeal behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. MyMeal beschikt onder andere over de mogelijkheid om jouw account of inhoud die door jou op onze Applicatie is geüpload permanent of tijdelijk te verwijderen. MyMeal stelt jou hiervan op de hoogte met vermelding van de reden. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Je kunt als Gebruiker in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen. Indien je van mening bent dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, dien je hiervan melding te maken bij MyMeal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. MyMeal zal de argumenten in overweging nemen zonder verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken. Privacy Indien je onze Applicatie gebruikt, deel je bepaalde persoonlijke gegevens met ons. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en persoonsgegevens. Daarom lichten wij je graag in over ons beleid rond persoonlijke gegevens. Hiervoor verwijzen we jou graag naar onze privacy policy, die meer informatie geeft over de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens. Aansprakelijkheid en overmacht Je gebruikt ons platform op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je eventueel zou kunnen leiden als gevolg van het gebruik van onze Applicatie. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid als gevolg van onvolledige of onjuiste content op de Applicatie. MyMeal is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de prijs van de bestelling die je hebt betaald. Indien MyMeal door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover jou na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is MyMeal niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van jou na te komen. MyMeal is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de Applicatie en de daarop openbaar gemaakte content (exclusief bijdragen van Gebruikers) blijven bij MyMeal of bij derden waarvan wij toestemming hebben om de content te gebruiken. Jij verbindt je ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van MyMeal of van enige andere partij. Indien je als Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan MyMeal. Eventuele feitelijke gevolgen of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van jou als Gebruiker. Toepassingen van derden De inhoud van ons Platform kan websites of diensten van derden of een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten (“toepassingen van derden”). MyMeal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van toepassingen van derden. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze andere toepassingen door te nemen. Wijziging van deze voorwaarden en toepasselijk recht Wij hebben de mogelijkheid om onze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op onze voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.