LICENTIEOVEREENKOMST

MyMeal.mobi Services B.V., gevestigd aan de Brancusistraat 5, 1328 ND in Almere, hierna te noemen: MyMeal en hierna te noemen: Partner

Hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

In overweging nemende dat:

MyMeal Applicaties heeft ontwikkeld, waar Partner de mogelijkheid heeft om etenswaren, dranken en andere kookproducten aan te bieden en bestellingen te managen;

Gebruikers via een online reserveringssysteem een tafel kunnen reserveren bij Partner-restaurants;

MyMeal door het faciliteren van de Applicaties enkel fungeert als tussenpersoon en indien er een overeenkomst wordt gesloten door een Gebruiker, deze overeenkomst uitsluitend tot stand komt tussen Partners en Gebruikers.

Komen overeen dat:

1.Definities en begrippen

In deze Licentieovereenkomst worden de volgende met hoofdletters geschreven begrippen als volgt gedefinieerd.

Aanbod: De producten en/of diensten van Partner.
Applicatie: Zowel de website www.MyMeal.mobi, als de website, Android- en iOS-applicaties www.MyMeal.nl, en single branded Andoid en iOS applicaties en websites zoals ontwikkeld en aangeboden door MyMeal.mobi Services B.V., die aan de Licentienemer ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in deze Licentieovereenkomst.
Bestelling: De overeenkomst die tot stand komt tussen Partner en een Gebruiker vanwege de aanschaf door de Gebruiker van een product of dienst bij Partner via de Applicatie.
Datalek: Een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Applicatie en bijbehorende diensten en de mogelijkheid heeft om een overeenkomst met een Partner aan te gaan.
MyMeal Gebruiksvoorwaarden: De voorwaarden die van toepassing zijn op Gebruikers van de Applicatie.
Partner: De onderneming waarmee MyMeal een Licentieovereenkomst aangaat en die de Applicatie wenst te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in deze Licentieovereenkomst.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die via de Applicatie door MyMeal en Partner wordt verwerkt.
Licentieovereenkomst (Overeenkomst): De voorwaarden uit het onderhavige document .
Subverwerker: Iedere derde partij die door MyMeal of Partner wordt ingeschakeld om ten behoeve van MyMeal of Partner Persoonsgegevens te verwerken.
Verwerking: Iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. Onderwerp van de Licentieovereenkomst

Op basis van deze Licentieovereenkomst heeft Partner het recht om de Applicatie te gebruiken, met inbegrip van de overeengekomen functionaliteiten en de bijbehorende diensten. De Licentieovereenkomst bepaalt het recht van de Partner om de Applicatie, de geselecteerde functionaliteiten en de aanvullende materialen en diensten te gebruiken binnen zijn bedrijfsomgeving.

Onder voorbehoud van de betaling van overeengekomen vergoedingen en onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden opgenomen in deze Licentieovereenkomst, kent MyMeal de Partner een wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de Applicatie en bijbehorende diensten, evenals (toekomstige) updates en enige aan de Applicatie gerelateerde documentatie te gebruiken voor diens eigen doeleinden.

De Licentieovereenkomst omvat alle bepalingen en voorwaarden zoals overeengekomen tussen de Partner en MyMeal en nemen de plaats in van enige eerder gesloten overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Licentieovereenkomst, zowel schriftelijk als mondeling.

Totstandkoming van de Licentieovereenkomst Tussen Partner en MyMeal komt een Overeenkomst tot stand op het moment van acepteren van deze Overeenkomst of nadat Partner een aanvraag heeft gedaan en MyMeal na beoordeling van de aanvraag bereid is een overeenkomst aan te gaan.
Indien blijkt dat de bij de aanvraag van de Overeenkomst door Partner verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MyMeal het recht de prijzen hierop aan te passen. Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn . Indien geen termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar.

De Overeenkomst is maandelijks opzegbaar. Jaarlijks verschuldigde licentievergoedingen worden niet gerestitueerd. Beëindiging van de Overeenkomst impliceert verwijdering van het account en dat Partner niet langer toegang heeft tot de Applicatie.

MyMeal heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding schriftelijk op te zeggen en te beëindigen, indien:

Partner tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling door Partner is hersteld;

Partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Partner wordt gelegd;

Partner het onderwerp is van een strafrechtelijk-, fiscaal dan wel enig ander onderzoek door de autoriteiten.

5.Prijs

Afhankelijk van het Aanbod van Partner, bestaat de licentievergoeding uit een periodiek vast bedrag en een bedrag per gepromoot product en/of een percentage van de prijs, betaald door Gebruikers bij Bestelling van het Aanbod van Partner. Voor restauratieve reserveringen wordt naast een vast periodiek bedrag een bedrag per reservering gerekend. Vergoedingen voor het leveren en het gebruik van de Applicatie en bijbehorende diensten zijn vermeld op de website. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. MyMeal behoudt zich het recht voor om de prijzen, indien kostenfactoren waarop zij geen invloed kan uitoefenen daartoe aanleiding geven, na het sluiten van de Overeenkomst te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt is Licentienemer gerechtigd binnen zeven (7) kalenderdagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. MyMeal is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen met een prijswijziging op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.Betalingsvoorwaarden
De door Partner verschuldigde vaste vergoeding wordt door MyMeal periodiek gefactureerd. Voor de variabele vergoeding is de Applicatie zodanig ingericht, dat MyMeal de betalingen van Gebruikers aan Partner incasseert. Facturatie en uitbetaling vindt wekelijks achteraf plaats, met een vertraging van één (1) week. Partner gaat akkoord met de elektronische facturatie door MyMeal. Facturen zullen in een gangbaar formaat beschikbaar worden gesteld in de Applicatie en/of worden verzonden aan het bij MyMeal bekende e-mailadres van Partner.

Indien de Overeenkomst niet anders vermeldt, bedraagt de betalingstermijn van facturen 30 dagen.

Partner komt in geval van niet (tijdige) betaling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. MyMeal is gerechtigd om Partner, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van voldoening een rente van 1% boven de wettelijke rente per maand (waarbij een gedeelte van de maand voor de gehele maand wordt gerekend) in rekening te brengen.

Indien Partner na deugdelijk te zijn gesommeerd niet tot betaling over gaat, zal MyMeal de vordering ter incasso uit handen kunnen geven. In dat geval is MyMeal gerechtigd tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten welke worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten doch minimaal € 300,- zullen bedragen.

Door de Partner gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan. Het is Partner niet toegestaan de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten dan wel te verrekenen. De vordering tot betaling is direct opeisbaar, ingeval Partner of een derde het faillissement van Partner aanvraagt, surseance van betaling van Partner aanvraagt, dan wel een derde algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Partner legt, dan wel Partner in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Aanbod en Bestellingen

Indien een Gebruiker van de Applicatie een Bestelling plaatst bij een Partner, komt uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen Partner en de Gebruiker.

Bij een Bestelling is Partner jegens Gebruiker verplicht de MyMeal Gebruiksvoorwaarden te hanteren. Indien Partner eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst tussen Partner en Gebruiker, gesloten via de Applicatie.

Partner waarborgt dat het Aanbod van goede kwaliteit is.

Bestellingen van Gebruikers worden via de Applicatie doorgezonden naar Partner. Na acceptatie draagt Partner zorg voor de Bestelling en dat deze met zorg is verpakt. Wordt niet aan het voorgaande voldaan, dan heeft MyMeal het recht om Partner een naheffing op te leggen van eventuele ontstane kosten.

Indien de levering van een bestelling wordt verzorgd door een bezorger in dienst van MyMeal, heeft deze het recht om de bestelling te controleren. Is een Bestelling naar het oordeel van de bezorger niet verzendklaar, dan mag bezorger namens MyMeal de Bestelling weigeren. De Partner blijft in dat geval commissie verschuldigd aan MyMeal.

MyMeal behoudt zich het recht voor om het plaatsen van bestellingen en het uitvoeren van bezorgingen stil te leggen in het geval van onverantwoorde weersomstandigheden (bijvoorbeeld KNMI-code oranje/rood).

Partner onthoudt zich van het promoten van een eigen bezorgdienst via de dienst van MyMeal.

Partner erkent en accepteert dat Gebruikers de mogelijkheid hebben om Partner een rating toe te kennen of reviews te kunnen achterlaten. MyMeal heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij Partner aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Dergelijke reviews kunnen door MyMeal worden verwijderd zodra daar kennis van genomen is.

Klachten van Gebruikers over de Applicatie of bezorging worden afgehandeld door MyMeal. Het is Partner niet toegestaan om afspraken of toezeggingen te doen aan Gebruikers met betrekking tot het Aanbod op de Applicatie. Indien Partner toezeggingen doet aan Gebruiker zijn deze kosten voor rekening van de Partner.

Partner is verplicht zijn Aanbod alsmede de uitvoering van de Bestelling in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8. Reserveringen

Reserveringen zijn definitief wanneer deze door Partner bevestigd zijn aan de Gebruiker. Partner is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en juistheid van reserveringen.

Een reservering kan door een Gebruiker direct bij Partner kosteloos geannuleerd worden. Bij een geannuleerde reservering of ‘no-show’ van de Gebruiker is Partner geen vergoeding verschuldigd aan MyMeal, mits tijdig gemeld.

Partner dient binnen vier (4) kalenderdagen melding te maken van een geannuleerde reservering of ‘no-show’ via de Applicatie. Wordt een melding niet gedaan binnen de genoemde termijn, dan blijft Partner het reserveringsbedrag verschuldigd aan MyMeal.

Indien MyMeal op basis van onderzoek naar de juistheid van een annulering of ‘no-show’ concludeert dat Gebruiker wel degelijk gebruik heeft gemaakt van een reservering bij Partner, wordt een boetebedrag van 100,- euro excl. btw per reservering in rekening gebracht.

9.Gebruik van de Applicatie

Partner dient correcte, accurate, actuele en volledige gegevens te verstrekken. Gegevens kunnen grafisch aangepast worden indien MyMeal dit noodzakelijk acht voor publicatie op het platform.

Partner stelt alle informatie beschikbaar die noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst en vermeldt in ieder geval adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, openingstijden, levertijden en –gebied, menukaart(en), assortimenten, prijslijsten, ingrediënten, verplichte etiketvermelding, allergie-informatie en alle productinformatie die conform wet- en regelgeving dient te worden vermeld. Verschillen tussen in de Applicatie opgegeven informatie en de werkelijkheid zijn volledig voor verantwoordelijkheid van de Partner.

De vereisten met betrekking tot de verstrekte gegevens gelden ook voor toekomstig gebruik. De Partner is tevens verantwoordelijk voor het corrigeren of verwijderen van verouderde gegevens. MyMeal kan een registratie weigeren of informatie niet publiceren in het geval er onvolledige, onjuiste of onvoldoende gegevens worden verstrekt.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Partner niet toegestaan de Applicatie op naam van gelieerde ondernemingen of derden aan te vragen, onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Hieronder worden niet verstaan de medewerkers van de Partner. De Partner verklaart bijgevolg dat hij verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersaccount en zijn logingegevens.

Partner is er zich van bewust dat verlies van de inloggegevens kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot de Applicatie. Partner zal de inloggegevens daarom afschermen voor onbevoegden. Partner blijft zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die via de Applicatie in zijn gebruikersaccount worden uitgevoerd.

Beperkingen van het gebruiksrecht De Partner heeft niet het recht om de Applicatie of een deel van de software te verkopen, distribueren, verhuren, leasen, uit te lenen of op enige andere wijze over te dragen of de Applicatie vrij te geven aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van MyMeal.

Verder dient de Partner zich te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Applicatie en/of op het gebruik daarvan. Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met deze Licentieovereenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen op het internet.

De volgende handelingen zijn strikt verboden:

Het gebruik van softwareprogramma’s die bedoeld zijn om Applicatiedata te verzamelen en verkrijgen, waaronder, doch niet beperkt tot: spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Het gebruik van de Applicatie en haar Data voor spam, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige variaties. Het schenden van het vertrouwelijk karakter van andere gebruikersaccounts of zich de toegang tot andere gebruikersaccounts verschaffen zonder toestemming. Het gebruiken van een valse of buitenlandse identiteit en/of informatie bij de registratie.

De Partner beschikt over de mogelijkheid om content te uploaden op de Applicatie. Het is in ieder geval verboden de volgende inhoud te uploaden op de Applicatie:

Iedere content die beschouwd kan worden als ongepast of onrechtmatig omwille van diens illegale, schadelijke, beledigende, bedreigende, misleidende, obscene, pornografische of racistische aard en/of meer in het algemeen omwille van diens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. Content die de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derde partijen schendt. Content die het resultaat is van of verwijst naar een strafbare of strafrechtelijk gesanctioneerde daad of die een dergelijke daad aanmoedigt. Content die schade aan andere gebruikers toebrengt of kan toebrengen. Het verspreiden van schadelijke software zoals computervirussen, worms, trojans en cancelbots vallen hieronder.

MyMeal behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen wanneer een Partner deze Licentieovereenkomst schendt of een inbreuk maakt op enige andere gekende verplichting, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde gedragscode op het internet. MyMeal beschikt over een brede appreciatiemarge om een inbreuk te sanctioneren, evenwel telkens in verhouding tot de inbreuk. MyMeal kan de Partner tijdelijk of permanent een beperkte toegang geven tot bepaalde functionaliteiten of een tijdelijk of permanent gebruiksverbod opleggen.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Partner kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding.

Indien de Partner oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan schriftelijk melding maken bij MyMeal binnen 15 kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. MyMeal zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Verder dient de Partner zich te onthouden van enig gebruik dat op significante wijze het gebruik van de Applicatie en aanvullende diensten van MyMeal door een gemiddelde Partner overschrijdt (‘overmatig gebruik’). Dergelijk overmatig gebruik brengt een risico met zich mee van schade aan het netwerk of een system overload van de Applicatie. Er is geen maximum gesteld aan de Data die door middel van de Applicatie opgeslagen kan worden, hier geldt echter wel een ‘Fair Use Policy’.

Voor het gebruik van de Applicatie hanteert MyMeal een fair use policy. Onder een fair use policy wordt verstaan: een maximum ten aanzien van het gebruik van de Applicatie of de opslag die Partner in het kader van de Applicatie mag gebruiken. In dat geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle gebruikers van de Applicatie van soortgelijke grootte en/of met soortgelijke voorwaarden, een reële hoeveelheid opslag vastgesteld worden. Overschrijdt Partner twee (2) keer de reële hoeveelheid, dan zal MyMeal contact opnemen met Partner om tot een redelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.

De in deze Licentieovereenkomst opgenomen verplichtingen van de Partner zijn naar analogie van toepassing op medewerkers en derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Partner vallen.

11.Beschikbaarheid en onderhoud

MyMeal stelt de Applicatie beschikbaar als webapplicatie en deels als mobiele applicatie voor Android en iOS. Het is de volledige verantwoordelijkheid van Partner om binnen haar invloedsfeer alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het gebruiksrecht op de Applicatie af te dwingen, zoals het up-to-date houden van eigen hard- en software.

MyMeal heeft een inspanningsverplichting om een zo goed mogelijke responstijd en datatoegang voor Partner te realiseren.

Onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen en verbeteringen aan de Applicatie kunnen een tijdelijke invloed hebben op de toegankelijkheid en de goede werking van de Applicatie. MyMeal zal de Partner tijdig, en ten minste 24 uur van tevoren, informeren over zulke handelingen, in de mate van het mogelijke en voor zover dit nuttig is.

MyMeal zal bij storingen of het niet beschikbaar zijn van haar systemen, netwerkverbindingen of andere voor de Applicatie relevante zaken de Partner informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking, alsook de verwachte oplostijd en eventuele noodmaatregelen.

In het geval dat MyMeal van mening is dat een buitengebruikstelling van de Applicatie noodzakelijk is voor de goede werking van de Applicatie, is zij gerechtigd de Applicatie per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Partner. MyMeal is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Applicatie dit vereist, heeft MyMeal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Partner hiervan op de hoogte te stellen. MyMeal zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Partner.

MyMeal biedt ondersteuning in de vorm van e-mailcontact en telefonisch contact. De contactgegevens voor de ondersteuning zijn te vinden in de Applicatie.

Tijdens de duur van de Overeenkomst worden bestelgegevens maximaal vijf (5) jaren bewaard. Na deze periode is MyMeal gerechtigd de data te verwijderen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.Garanties en wijzigingen

Partner aanvaardt dat de Applicatie alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Partner die aantreft in de Applicatie op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

MyMeal zal de gemelde problemen en/of gebreken verhelpen bij de eerstvolgende update van de Applicatie. Bij urgente problemen en/of gebreken zal MyMeal zich tot het uiterste inspannen de update binnen twee (2) kalenderdagen uit te voeren en beschikbaar te stellen aan Partner.

MyMeal kan niet garanderen dat (mogelijke) koppelingen met derde partijen te allen tijde werken en/of voldoende beveiligd zijn. Partner is er zich van bewust dat MyMeal hierbij afhankelijk is van (de beschikbaarheid en/ of de infrastructuur van) die derde partijen.

Informatie afkomstig (uit koppelingen) van derde partijen wordt niet door MyMeal gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Partner is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de informatie. MyMeal is niet verantwoordelijke voor onjuiste of onvolledige aanlevering van Data door derde partijen.

MyMeal mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Applicatie aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Partner welkom. MyMeal streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens 24 uur van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Partner kan in geen geval de oude versie van de Applicatie blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

13. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom zoals, maar niet beperkt tot, auteurs- en databankrechten ten aanzien van de Applicatie, alle MyMeal content en merken en logo’s behoren toe aan MyMeal en/of haar licentiegevers en mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van MyMeal en/of haar licentiegevers.

MyMeal heeft het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om door Partner openbaar gemaakte content en het beeld- en woordmerk van Partner te gebruiken op de Applicaties en in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van de Applicatie. Partner vrijwaart MyMeal voor aanspraken van derden met betrekking tot (eventuele) inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van die derden.

14. Marketing

Om je Restaurant te promoten, ga je ermee akkoord, dat wij je naam, logo, Restaurant Informatie en andere intellectuele eigendommen gebruiken voor marketingactiviteiten tijdens en na de Looptijd. Samengevat kunnen we:

-Tenzij je ons anders laat weten, zoekmachine optimalisatie en zoekmachine marketing inzetten om je Restaurant op het Platform te promoten met behulp van je merknaam of andere trefwoorden met betrekking tot je Restaurant, en je merknaam of menu weergeven in de zoekresultaten (ook op online plattegronden) of door links toe te voegen aan het Platform in de zoekmachine resultaten voor je merk. -Een Restaurant Website met je merk, menu en logo, en met een domeinnaam met je merk creëren, registreren en promoten. Wij zijn eigenaar van die domeinnaam en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Restaurant Website (met uitzondering van je merk, menu en logo). - Restaurant Website of andere door jou beheerde online middelen (zoals Google My Business pagina's) koppelen aan het Platform om Klanten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen. -Je Restaurant opnemen in promotionele activiteiten via verschillende marketingkanalen, inclusief aan (derden) gelieerde platforms, en je goedgekeurde logo en Restaurant Informatie gebruiken bij deze activiteiten -je voorzien van diverse marketingmaterialen en -richtlijnen over hoe je dit materiaal kunt gebruiken om je bedrijf en je samenwerking met ons te promoten Van tijd tot tijd kunnen wij je direct-marketing uitingen sturen met betrekking tot onze producten of diensten. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze marketing door je uit te schrijven voor de e-mail 15.Persoonsgegevens

In het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, worden Partner en MyMeal beiden aangemerkt als Verwerking Verantwoordelijke. Partijen waarborgen dat Persoonsgegevens van Gebruikers worden behandeld conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Partner verbindt zich ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken in het kader van Bestellingen.

Partijen nemen de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de toepasselijke wetgeving voldoet en de rechten van Gebruikers zijn gewaarborgd.

Partijen garanderen dat Persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan die medewerkers die toegang nodig hebben tot dergelijke gegevens voor de uitvoering van hun taken. Partijen en hun medewerkers zijn gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Via de Applicatie ontvangt Partner enkel de Persoonsgegevens van Gebruikers, voor zover deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor Partner om uitvoering te geven aan de Bestelling of wanneer de Gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. MyMeal kan niet garanderen dat Persoonsgegevens van Gebruikers te allen tijde juist zijn.

Partner garandeert dat Gebruikers enkel benaderd worden in verband met het uitvoeren van de Bestelling en de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Het is Partner uitdrukkelijk niet toegestaan om Persoonsgegevens van Gebruikers commercieel te exploiteren of gebruiken. Partner zal de Persoonsgegevens van Gebruikers enkel verwerken ter uitvoering van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van deze Licentieovereenkomst is het Partner niet toegestaan Persoonsgegevens van Gebruikers commercieel te gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat MyMeal een kwaliteitsservice kan leveren en de Applicatie kan verbeteren, zal MyMeal Persoonsgegevens onderwerpen aan verdere Verwerking en garandeert het dat dergelijke Verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Enkel MyMeal is gerechtigd om verzoeken van Gebruikers, zoals wijziging, correctie, verwijdering of opvraging van Persoonsgegevens, af te handelen. Indien Partner bovengenoemd verzoek ontvangt, zendt zij dit verzoek onmiddellijk door aan MyMeal en informeert Gebruiker schriftelijk.

Partijen hebben de mogelijkheid de verwerking van de Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Subverwerkers. Partijen garanderen dat aan Sub Verwerkers dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming worden opgelegd, als genoemd in deze Licentieovereenkomst. Partijen blijven te allen tijde het contactpunt.

MyMeal maakt gebruik van hosting servers die zich gedeeltelijk in de Verenigde Staten bevinden. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van het Amerikaans-Europese Privacy Shield. Afgezien van het voorgaande, verbinden Partijen zich ertoe geen Persoonsgegevens te verwerken buiten de EER.

Indien een der Partijen een Datalek vaststelt, meldt hij dit onverwijld en ten laatste binnen de 48 uur na de vaststelling aan de andere Partij en aan de toezichthoudende autoriteit. De melding bevat alle noodzakelijke informatie, zoals de aard en de reikwijdte van de Datalek en voorgestelde of genomen maatregelen om de gevolgen te verhelpen en/of te beperken.

De Partij in wiens bedrijfsomgeving het Datalek plaatsvindt, dan wel de Partij aan wie het Datalek te wijten is, is verantwoordelijk voor het ondernemen van actie. Dit omvat het nemen van alle passende maatregelen om de gevolgen zonder enige vertraging op te lossen en te beperken, evenals de nodige maatregelen om herhaling te voorkomen, op eigen kosten. De andere partij verstrekt alle redelijke ondersteuning op kosten van de verantwoordelijke partij.

16.Overmacht

Wanneer MyMeal verhinderd wordt in haar verplichtingen ten opzichte van de Partner om de onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil om is er sprake van overmacht. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan – naast hetgeen de wet hierover bepaalt, storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), bedrijfs stoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat MyMeal door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van MyMeal kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door MyMeal worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Indien een overmachtsituatie langer dan 60 kalenderdagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding verrekend, zonder dat Partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

17. Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van MyMeal wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van directe schade. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid voor directe schade per gebeurtenis zal worden uitgekeerd is beperkt tot het betaalde bedrag van de laatste drie (3) facturen inclusief btw, met een absoluut maximum van duizend (1.000,-) euro inclusief btw per jaar. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt vijfentwintighonderd (2.500,-) euro inclusief btw per jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); Redelijke en aantoonbare kosten die Partner zou moeten maken om de prestatie van MyMeal aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Partner de Overeenkomst heeft ontbonden; Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst; Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

De aansprakelijkheid van MyMeal voor indirecte schade, daar onder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van MyMeal wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Partner MyMeal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MyMeal ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MyMeal in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Partner de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MyMeal meldt.

18. Wijziging van Overeenkomst

MyMeal is gerechtigd deze Licentieovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten en vervangen de voorgaande Licentieovereenkomst. De Partner wordt via de website en/of e-mail op de hoogte gesteld van de wijziging. De gewijzigde bepalingen uit de Licentieovereenkomst treden in werking 30 kalenderdagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

Indien Partner een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Partner de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

19.Slotbepalingen Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin MyMeal statutair gevestigd is. Partijen verbinden zich ertoe ontstane geschillen in verband met deze Overeenkomst in eerste instantie in der minne op te lossen.

Partner is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MyMeal aan een derde partij over te dragen. In het geval dat schriftelijke toestemming wordt verleend, is MyMeal gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van deze toestemming.

MyMeal is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een andere vennootschap of een groep van vennootschappen aan welke zij toebehoort in geval van verkoop, overdracht, fusie, consolidatie of enige andere beschikking van alle of een substantieel deel van de activa na het geven van een formele schriftelijke melding aan de Partner, onder de voorwaarde dat dergelijke overdracht of toewijzing geen nadelige invloed heeft op de substantiële rechten en verplichtingen van de Partner.

Afwijkingen van deze Licentieovereenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Licentieovereenkomst behouden hun volle werking.

Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze Licentieovereenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.